สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
(Department of Energy Engineering)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพร
นคร

หน้าหลัก    ติดต่อเรา    ใบลงรายชื่อ   ผังเว็บไซต์


หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

Bachelor of Engineering Program in Energy Engineering
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพลังงาน) (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Energy Engineering) ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมพลังงาน) (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Energy Engineering)

วิชาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 148 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1) กลุ่มภาษา 9 หน่วยกิต

1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต

1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม 32 หน่วยกิต

2.3) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 43 หน่วยกิต

2.4) กลุ่มวิชาเอกเลือก 9 หน่วยกิต

2.5) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

1.1) กลุ่มภาษา 9 หน่วยกิต

1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย Thai Language for Communication 3(3-0-6)

1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ English for Communication and Study Skills 3(3-0-6)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม Language and Culture 3(3-0-6)

1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต Truth and Development of Life 3(3-0-6)

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน Aesthetics for Self Development 3(3-0-6)

2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก 3(3-0-6)Thai Living to Global Society

2500116 กฎหมายในชีวิตประจำวัน Laws in Daily Life

กลุ่มคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต

4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต Sciences and Equilibrium of Life 3(2-2-5)

4000116 การแก้ปัญหาชีวิตเชิงบูรณาการ Integrated Problem Solving 3(3-0-6)

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา Technology and Development 3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต

4011305 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) Physics 1

4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1) Physics Laboratory 1

4011306 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) Physics 2

4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1) Physics Laboratory 2

4021105 เคมี 1 3(3-0-6) Chemistry 1

4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1) Chemistry Laboratory 1

4091403 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) Calculus 1

4092403 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) Calculus 2

4093404 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)Differential Equations

กลุ่ม วิชาพื้นฐานวิศวกรรม 32 หน่วยกิต

5502103 ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) Technical English

5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) English for Industrial Works

5681201 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) Engineering Drawing

5681202 กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) Mechanical Engineering

5682203 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) Engineering Materials

5682204 วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) Electric Circuits

5684205 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-6) Computer Programming

5682206 เทอร์โมไดนามิกส์ 3(3-0-6) Thermodynamics

5682207 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) Fluid Mechanics

5682208 การถ่ายเทความร้อน 3(3-0-6) Heat Transfer

5681209 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 1(0-3-6) Basic Engineering Workshop 1

5682210 ปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม 2 1(0-3-6) Basic Engineering Workshop 2

กลุ่ม วิชาเอกบังคับ 43 หน่วยกิต

5682311 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 3(3-0-6) Electrical Machines

5682312 ระบบผลิตและการส่งจ่ายไฟฟ้า 3(3-0-6) Electrical Production, Transmission and Distribution

5682313 เครื่องมือวัดและการวัดทางพลังงาน 3(2-2-6) Energy Instruments and Measurement

5683314 การตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน 3(2-2-6) Energy Audit and Analysis

5683315 วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง 3(3-0- 6) Power Plant Engineering

5683316 การท าความเย็นและปรับอากาศ 3(3-0-6) Refrigeration and Air conditioning

5683317 พลังงานหมุนเวียน 3(3-0-6) Renewable Energy

5683318 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) Energy and Environmental Management

5683319 การอนุรักษ์พลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) Thermal Energy Conservation in Factory

5683320 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) Electrical Energy Conservation in Factory

5683321 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 3(3-0-6) Energy Conservation in Building

5683322 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 1 1(0-3-2) Energy Engineering Laboratory 1

5683323 ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 2 1(0-3-2) Energy Engineering Laboratory 2

5682324 เศรษฐศาสตร์พลังงาน 3(3-0-6) Energy Economics

5684325 สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน 1(0-3-1) Seminar on Energy Engineering

5683326 การดูงานด้านวิศวกรรมพลังงาน 1(0-3-3 ) Plant Visit on Energy Engineering

5683327 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 1 1(0-3-1) Energy Engineering Project 1

5684328 โครงงานวิศวกรรมพลังงาน 2 2(0-6-2)Energy Engineering Project 2

กลุ่ม วิชาเอกเลือก เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

5683429 ระบบคุณภาพและความปลอดภัย 3(3-0-6) Quality System and Safety

5683430 เครื่องจักรกลในอาคาร 3(3-0-6) Building Machinery

5683431 พลังงานแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-6) Solar Energy and Applications

5683432 พลังงานชีวมวลและการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-6) Biomass Energy and Applications

5683433 พลังงานลมและการประยุกต์ใช้งาน 3(3-0-6) Wind Energy and Applications

5684434 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(3-0-6) Illumination Engineering

5684435 การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) Industrial Plant Layout

5684436 วิศวกรรมคุณค่า 3(3-0-6) Value Engineering

5684437 ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) Energy Management System Inspector and Accreditor

5684438 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) Special Topics on Energy Engineering

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

บังคับเรียน 2 หน่วยกิต

5683539 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 2(2-0-4) Pre Professional Internship and Cooperative Education

เลือกเรียน 1 รายวิชา 5684540 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(0- 450-0) Professional Internship หรือ 5684541 สหกิจศึกษา 5(0-450-0) Cooperative Education

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชา ที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ สำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิ ชาเอกนั้น